ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ

 

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการ กลไก ในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด

 

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานจังหวัดกาฬสินธุ์

 

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัดกาฬสินธุ์

 

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ

 

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการ อำเภอ

 

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานจังหวัดกาฬสินธุ

 

โครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล ส่งสมัครรางวัลเลิศรัฐในสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2562 (Effective Change)

 

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

 

จริยธรรมข้าราชการพลเรือนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2560-2564

 

 

 รายงานแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย 

 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม

 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

 

 การประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตฯ และมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 


 

 

ภาพกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นภาพกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่น Zero Tolerance คนไทนไม่ทนต่อการทุจริต 9 ธันวาคม 2560