ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ

 

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการ กลไก ในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด

 

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานจังหวัดกาฬสินธุ์

 

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัดกาฬสินธุ์

 

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ

 

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการ อำเภอ

 

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานจังหวัดกาฬสินธุ

 

โครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล ส่งสมัครรางวัลเลิศรัฐในสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2562 (Effective Change)

 

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

 

จริยธรรมข้าราชการพลเรือนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2560-2564

 

 

 รายงานแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย 

 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม

 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

 

 การประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตฯ และมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 


 

 

logo ppc1Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการประเมินส่วนราชการระดับจังหวัด


             สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 1. ดัชนีความโปร่งใส 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 3. ดัชนีความปลอดจาก การทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่

1. แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT)
2. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) 
3. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT)

           สำหรับแบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT)
ใช้ประเมินในดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดจาก การทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับเอกสารหลักฐานที่แนบประกอบการตอบ จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 จังหวัด
ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัด เพื่อให้จังหวัดได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในจังหวัด และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด
           ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้